E-NEWS
SELECT LOCATION
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :
2015
สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2551 และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นประจําทุกปี เพื่อพัฒนาการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนือง ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย การกํากับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีการปรับปรุงข้อกําหนดในเรืองนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแส การกระทําผิด (Whistle Blowing) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีกําหนดเพิมเติมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ทีได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลักสากล ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกําหนด จากหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับทบทวน ปี 2558 นี้ จัดทําขึ้นเพือเป็นคู่มือและเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทําความเข้าใจและนํามาใช้เป็นหลัก ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันที 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ เชือมันว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแล กิจการที่ดีเพือการเติบโตทียังยืนต่อไป

( นายกิตติ ธนากิจอำนวย )
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :
2014