E-NEWS
SELECT LOCATION
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2017
สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2551 และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่กำหนดเพิ่มเติมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลักสากลข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับทบทวน ปี 2560 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบทำความเข้าใจและนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

( นายกิตติ ธนากิจอำนวย )
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2015