E-NEWS
SELECT LOCATION
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :
2017
สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2551 และจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยการกำกับดูแลกิจกำรเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการกำกับ ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การำกับดูแลกิจการที่กำหนดเพิ่มเติมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลัก สากล ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับทบทวน ปี 2560 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและนำมาใช้เป็นหลัก ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

( นายกิตติ ธนากิจอำนวย )
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :
2015