แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพจำลองโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 28.5 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 30.5 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน พลัส 57 ตร.ม.
ภาพวิว 360 องศา
BROCHURE
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
สื่อเผยแพร่
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม : นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 87781 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-3-38 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 813 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โครงการได้รับใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ทั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี