REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
สื่อโฆษณา
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 29.81 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 41.40 ตร.ม.
ภาพวิว 360 องศา
BROCHURE
แบบแปลน
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่
1035อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 34432, 3183,
3184, 3657 และ 3659 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้), คลองตันเหนือ อำเภอคลองเตย (พระโขนง), วัฒนา พระนคร, กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 1-3-56.6 ไร่ ประกอบด้วยส่วนพักอาศัย 1 อาคาร สูง 38 ชั้น จำนวน 349 ยูนิต และส่วนพาณิชย์ร้านค้า 1
อาคาร สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพัน และโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน
และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด:
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี