แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
LIVE ABOVE IT ALL
FACTSHEET
NEIGHBORHOOD
ที่ตั้งโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ชีวิตที่เหนือกว่า @ไวร์เลส-ร่วมฤดี
สื่อโฆษณา
NOBLE ABOVE EXCLUSIVE TOUR
LIVE ABOVE IT ALL @WIRELESS-RUAMRUDEE
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 2 ห้องนอน
โบรชัวร์
แบบแปลน
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 10/2562 เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 104 ห้องชุด ผู้จดทะเบียนอาคารชุด : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 5309, 5310 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 1-2-18.2 ไร่ ปัจจุบันห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า; ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี