แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
ประสบการณ์ 360°
สื่อโฆษณา
ภาพโครงการ
ภาพจำลองโครงการ
อราวน์ อารีย์
ติดต่อโครงการ
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

• ข้อความยืนยันส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท จะทำการจัดส่งผ่าน Email และ/หรือ SMS ตามข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม ซึ่งส่วนลดนี้มอบให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.noblehome.com และลงทะเบียนรับสิทธิ์จอง ที่สำนักงานขาย โนเบิล อราวน์ อารีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 7 มิ.ย. นี้ เท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุดโนเบิล อราวน์ อารีย์ : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 7884,1010, 1011, 1012, 1013, และ 1014 ตำบลสามเสนไน (สามเสนไนฝั่งเหนือ),สามเสนใน อำเภอพญาไท (บางซื่อ),พญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-0-23 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร อาคารสูง 39 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 533 ยูนิต และห้องชุดเพื่อพาณิชย์และร้านค้า 1 ยูนิต อาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท*
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ