แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพจำลองโครงการ
ห้องตัวอย่าง
อราวน์ อารีย์
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 26.40 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 34.80 ตร.ม.
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
ตื่น...พร้อมตัวตนใหม่ทุกวัน
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุดโนเบิล อราวน์ อารีย์ : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 7884,1010, 1011, 1012, 1013, และ 1014 ตำบลสามเสนไน (สามเสนไนฝั่งเหนือ),สามเสนใน อำเภอพญาไท (บางซื่อ),พญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-0-23 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร อาคารสูง 39 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 533 ยูนิต และห้องชุดเพื่อพาณิชย์และร้านค้า 1 ยูนิต อาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2566 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี