แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ARCHITECTURE
DESIGN & DECOR
FACILITIES
CITYSCAPE
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 2 ห้องนอน
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
โฆษณาล่าสุด
แนวความคิดโครงการ
ภาพจำลอง 3 มิติ
โฆษณาTV
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่
ติดต่อโครงการ
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (66 2) 251-9955
แฟกซ์ (66 2) 251-9977
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต : เจ้าของโครงการ และดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,396 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย กรรมการผู้จัดการ: นาย ธงชัย บุศราพันธ์ ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 299, 705 และ 706 ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่รวมประมาณ 9 ไร่ 92.4 ตร.ว. ประกอบด้วยส่วนพักอาศัย 3 อาคาร สูง 14 ชั้น, 45 ชั้น และ 50 ชั้น จำนวน 1,444 ยูนิต และส่วนสำนักงานและการค้า 1 อาคาร สูง 4 ชั้น ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2560 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเงินกองทุนตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ