REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
สื่อโฆษณา
NOBLE RECOLE EXCLUSIVE TOUR
สื่อโฆษณา
แบบแปลน
ภาพโครงการ
PROJECT PERSPECTIVE
SHOW UNIT
CITYSCAPE
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 2 ห้องนอน
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโคล : ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 15/2562 สูง 28 ชั้น 1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 288 ห้องชุด ผู้จดทะเบียนอาคารชุด : บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ : โฉนดที่ดินเลขที่ 2490 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 1-2-28 ไร่ ปัจจุบันห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี