แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBOURHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
FLOOR PLAN
ภาพโครงการ
ภาพโครงการ
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
สื่อโฆษณา
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง 360 องศา
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโว สีลม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 8/2560 สูง 32 ชั้น 1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 319 ยูนิต ผู้จดทะเบียนอาคารชุด: บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 418, 22975 และ 22976 ตำบลสาธร, สีลม (สาธร) อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ; ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
CONTACT US
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี