แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง 360 องศา
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
NEW CBD
สื่อไลฟ์สไตล์
สื่อโฆษณา
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION
แผนที่
ติดต่อโครงการ
ซอยรัชดาภิเษก 6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (66 2) 251-9955
แฟกซ์ (66 2) 251-9977
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 3311 และ 4991 ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 3-1-66.2 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 42 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 755 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โครงการได้รับใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ทั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนมกราคม 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ