REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
INTRO
DESIGN & STRUCTURE
QUALITY & SAFETY
FACILITIES
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบบ้าน
ภาพโครงการ
GABLE
HOUSES & DESIGN
PROJECT & FACILITIES
ประสบการณ์ 360°
ตัวอย่างบ้านเดี่ยว AETO
ตัวอย่างบ้านเดี่ยว PYRA
โบรชัวร์
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
ติดต่อโครงการ
สำนักงานขาย โนเบิล เกเบิล วัชรพล
15 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 02-251-9955 โทรสาร 02-150-6767
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล: เจ้าของโครงการ, ผู้จัดสรรที่ดิน และดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียน 1,711 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 25792 ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 49-2-79 ไร่ ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 36/2558 (ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตแก้ไขแผนผังจัดสรร) เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม 2557 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ(บางส่วน) คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณปี 2565 ส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 21 วัน นับจากวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา :ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี