หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
21 ส.ค. 2563 21 ส.ค. 2563แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
13 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

ดูทั้งหมด
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


0-2251-9955 ต่อ 1415


ir@noblehome.com
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข้อมูลเพิ่มเติม