E-NEWS
SELECT LOCATION
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ด้วยบริษัทฯ ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ไม่เพียงแต่ส่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เท่านั้น แต่การทุจริตคอร์รัปชั่นยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาของประเทศชาติอีกด้วย

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินงาน และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่าน มีหน้าที่ศึกษานโยบายและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีความไม่มั่นใจว่าการกระทำอันใดที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยทันที

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านจะยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสืบไป

( นายธงชัย บุศราพันธ์ )
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
( นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติ เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
แนวปฏิบัติ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญและบริการตอนรับหรือประโยชน์อื่นใด