หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจ : 2018
สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่สมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่าจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามแนวทางของการมีจริยธรรมที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน รวมถึงจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี หรือทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายและข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับทบทวนปี 2561 นี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จะให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด
( นายกิตติ ธนากิจอำนวย )
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จรรยาบรรณธุรกิจ : 2014