หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2020
สารจากรองประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2551 และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่กำหนดเพิ่มเติมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลักสากล ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับทบทวน ปี 2563 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

( นายธงชัย บุศราพันธ์ )
ประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2019
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2018
ข้อบังคับบริษัท