หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2019
สารจากรองประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2551 และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่กำหนดเพิ่มเติมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พร้อมกับนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มาปรับใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

( นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง )
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 2018
ข้อบังคับบริษัท