E-NEWS
SELECT LOCATION
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


รายปี :    ล่าสุด | ทั้งหมด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556
วันที่: 9 เม.ย. 2561
เวลา:18:28
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:36
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:34
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:30
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:27
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.พ. 2561
เวลา:17:59
หัวข้อ:
แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
รายละเอียด:
วันที่: 15 ม.ค. 2561
เวลา:19:10
หัวข้อ:
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
รายละเอียด:
วันที่: 17 พ.ย. 2560
เวลา:18:35
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:48
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:32
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:30
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:24
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 7 พ.ย. 2560
เวลา:17:50
หัวข้อ:
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 12 ต.ค. 2560
เวลา:18:22
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 20 ก.ย. 2560
เวลา:18:14
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.ย. 2560
เวลา:20:23
หัวข้อ:
การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด:
วันที่: 11 ก.ย. 2560
เวลา:18:19
หัวข้อ:
การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:18:05
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:18:00
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:17:56
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:33
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:32
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:29
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 21 เม.ย. 2560
เวลา:09:19
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 20 เม.ย. 2560
เวลา:19:48
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียด:
วันที่: 23 มี.ค. 2560
เวลา:18:16
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:34
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:29
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:26
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:23
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:13
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:10
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:08
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
รายละเอียด:
วันที่: 27 เม.ย. 2559
เวลา:18:06
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 31 มี.ค. 2559
เวลา:18:35
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 17 มี.ค. 2559
เวลา:18:54
หัวข้อ:
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:27
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:02
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:00
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:18:58
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2558
รายละเอียด:
วันที่: 3 ธ.ค. 2558
เวลา:12:31
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:59
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:58
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:58
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:57
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
รายละเอียด:
วันที่: 27 ต.ค. 2558
เวลา:18:42
หัวข้อ:
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเป็นกรรมการประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:19:07
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:18:39
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:18:30
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:21:16
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:20:17
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:20:16
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2558
เวลา:21:59
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายละเอียด:
วันที่: 27 เม.ย. 2558
เวลา:08:30
หัวข้อ:
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:19
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:14
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:12
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
รายละเอียด:
วันที่: 9 พ.ค. 2557
เวลา:19:39
หัวข้อ:
การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รายละเอียด:
วันที่: 9 พ.ค. 2557
เวลา:09:08
หัวข้อ:
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NOBLE ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รายละเอียด:
วันที่: 2 พ.ค. 2557
เวลา:19:19
หัวข้อ:
ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2557
เวลา:18:09
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2557
เวลา:17:37
หัวข้อ:
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NOBLE ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุม เรื่องเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2557
เวลา:20:39
หัวข้อ:
แบบรายงานการเพิ่มทุน
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2557
เวลา:20:35
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 24 เม.ย. 2557
เวลา:12:10
หัวข้อ:
SEC News: สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
รายละเอียด:
วันที่: 27 มี.ค. 2557
เวลา:18:16
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 20 มี.ค. 2557
เวลา:17:42
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:07
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:03
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:00
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2556
รายละเอียด:
วันที่: 3 ม.ค. 2557
เวลา:17:49
หัวข้อ:
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:38
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:37
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:37
หัวข้อ:
ชี้แจงผลการดำเนินงาน
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:00
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
รายละเอียด:
วันที่: 7 พ.ย. 2556
เวลา:17:51
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 10 ต.ค. 2556
เวลา:12:37
หัวข้อ:
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 13 เม.ย. 2556
เวลา:19:50
หัวข้อ:
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
รายละเอียด: