E-NEWS
SELECT LOCATION
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


รายปี :    ล่าสุด | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556
วันที่: 4 ม.ค. 2564
เวลา:17:00
หัวข้อ:
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายละเอียด:
วันที่: 4 ม.ค. 2564
เวลา:16:59
หัวข้อ:
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ NOBLE
รายละเอียด:
วันที่: 29 ธ.ค. 2563
เวลา:17:00
หัวข้อ:
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้, การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
รายละเอียด:
วันที่: 24 ธ.ค. 2563
เวลา:18:00
หัวข้อ:
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NOBLE-W2)
รายละเอียด:
วันที่: 23 ธ.ค. 2563
เวลา:18:00
หัวข้อ:
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด:
วันที่: 8 ธ.ค. 2563
เวลา:18:00
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
รายละเอียด:
วันที่: 25 พ.ย. 2563
เวลา:18:15
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายละเอียด:
วันที่: 18 พ.ย. 2563
เวลา:08:46
หัวข้อ:
แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์
รายละเอียด:
วันที่: 17 พ.ย. 2563
เวลา:17:11
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของกรรมการ
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ย. 2563
เวลา:07:53
หัวข้อ:
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOBLE-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ย. 2563
เวลา:07:52
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ย. 2563
เวลา:07:50
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ย. 2563
เวลา:07:48
หัวข้อ:
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 7 ต.ค. 2563
เวลา:17:50
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
รายละเอียด:
วันที่: 1 ต.ค. 2563
เวลา:17:34
หัวข้อ:
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายละเอียด:
วันที่: 21 ส.ค. 2563
เวลา:18:03
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 13 ส.ค. 2563
เวลา:18:59
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
รายละเอียด:
วันที่: 13 ส.ค. 2563
เวลา:18:58
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 13 ส.ค. 2563
เวลา:18:55
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
รายละเอียด:
วันที่: 13 ส.ค. 2563
เวลา:18:51
หัวข้อ:
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 13 ส.ค. 2563
เวลา:07:00
หัวข้อ:
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
รายละเอียด:
วันที่: 29 พ.ค. 2563
เวลา:12:51
หัวข้อ:
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2563
เวลา:18:52
หัวข้อ:
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ค. 2563
เวลา:09:42
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2563
เวลา:21:06
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2563
เวลา:17:45
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2563
เวลา:17:43
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 5 พ.ค. 2563
เวลา:12:33
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2563
เวลา:19:58
หัวข้อ:
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 23 เม.ย. 2563
เวลา:07:01
หัวข้อ:
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
รายละเอียด:
วันที่: 22 เม.ย. 2563
เวลา:19:40
หัวข้อ:
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รายละเอียด:
วันที่: 15 เม.ย. 2563
เวลา:17:27
หัวข้อ:
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
รายละเอียด:
วันที่: 27 มี.ค. 2563
เวลา:17:21
หัวข้อ:
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
รายละเอียด:
วันที่: 26 มี.ค. 2563
เวลา:18:36
หัวข้อ:
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 20 มี.ค. 2563
เวลา:17:36
หัวข้อ:
แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 18 มี.ค. 2563
เวลา:12:32
หัวข้อ:
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date และวันจ่ายปันผล, เปลี่ยนแปลงวัน Record Date ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, เพิ่มเติมรายละเอียดการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข PDF)
รายละเอียด:
วันที่: 17 มี.ค. 2563
เวลา:17:50
หัวข้อ:
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date และวันจ่ายปันผล, เปลี่ยนแปลงวัน Record Date ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, เพิ่มเติมรายละเอียดการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2563
เวลา:19:40
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2563
เวลา:19:39
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, การออกหุ้นกู้, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2563
เวลา:19:04
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2563
เวลา:19:02
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2563
เวลา:18:58
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 16 ม.ค. 2563
เวลา:17:13
หัวข้อ:
แจ้งการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย
รายละเอียด:
วันที่: 27 ธ.ค. 2562
เวลา:07:01
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562
รายละเอียด:
วันที่: 26 ธ.ค. 2562
เวลา:07:00
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
รายละเอียด:
วันที่: 23 ธ.ค. 2562
เวลา:07:01
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562
รายละเอียด:
วันที่: 22 พ.ย. 2562
เวลา:12:32
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 13 พ.ย. 2562
เวลา:18:26
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่, การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2562
เวลา:18:14
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการใหม่
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2562
เวลา:17:51
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2562
เวลา:17:50
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2562
เวลา:17:47
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 17 ต.ค. 2562
เวลา:19:16
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
รายละเอียด:
วันที่: 16 ต.ค. 2562
เวลา:17:04
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด:
วันที่: 11 ต.ค. 2562
เวลา:13:54
หัวข้อ:
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
รายละเอียด:
วันที่: 11 ต.ค. 2562
เวลา:13:52
หัวข้อ:
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียด:
วันที่: 11 ต.ค. 2562
เวลา:10:30
หัวข้อ:
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
รายละเอียด:
วันที่: 9 ต.ค. 2562
เวลา:17:42
หัวข้อ:
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.ย. 2562
เวลา:17:08
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.ย. 2562
เวลา:12:37
หัวข้อ:
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
รายละเอียด:
วันที่: 30 ส.ค. 2562
เวลา:17:12
หัวข้อ:
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
รายละเอียด:
วันที่: 30 ส.ค. 2562
เวลา:17:10
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินใหม่ และการปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่
รายละเอียด:
วันที่: 6 ส.ค. 2562
เวลา:18:37
หัวข้อ:
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย และการลงทุนในบริษัท เซิร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
รายละเอียด:
วันที่: 6 ส.ค. 2562
เวลา:18:16
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 6 ส.ค. 2562
เวลา:18:15
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
รายละเอียด:
วันที่: 6 ส.ค. 2562
เวลา:18:13
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 28 พ.ค. 2562
เวลา:17:14
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด:
วันที่: 15 พ.ค. 2562
เวลา:17:23
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 15 พ.ค. 2562
เวลา:17:23
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
รายละเอียด:
วันที่: 15 พ.ค. 2562
เวลา:17:18
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 30 เม.ย. 2562
เวลา:19:16
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายละเอียด:
วันที่: 30 เม.ย. 2562
เวลา:07:52
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2562
เวลา:07:46
หัวข้อ:
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
รายละเอียด:
วันที่: 25 เม.ย. 2562
เวลา:17:04
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของกรรมการ และการลาออกของผู้บริหารระดับสูง และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียด:
วันที่: 25 เม.ย. 2562
เวลา:14:00
หัวข้อ:
ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ NOBLE
รายละเอียด:
วันที่: 25 เม.ย. 2562
เวลา:13:58
หัวข้อ:
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียด:
วันที่: 25 เม.ย. 2562
เวลา:10:15
หัวข้อ:
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
รายละเอียด:
วันที่: 25 เม.ย. 2562
เวลา:08:49
หัวข้อ:
ชี้แจงกรณีการซื้อขายหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 4 เม.ย. 2562
เวลา:08:24
หัวข้อ:
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562
รายละเอียด:
วันที่: 28 มี.ค. 2562
เวลา:17:16
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายละเอียด:
วันที่: 12 มี.ค. 2562
เวลา:17:34
หัวข้อ:
การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2562
เวลา:19:03
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2562
เวลา:19:01
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2562
เวลา:18:59
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2562
เวลา:18:35
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รายละเอียด:
วันที่: 23 พ.ย. 2561
เวลา:17:04
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2561
เวลา:19:24
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2561
เวลา:19:16
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2561
เวลา:19:14
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 29 ต.ค. 2561
เวลา:17:50
หัวข้อ:
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.ย. 2561
เวลา:17:08
หัวข้อ:
แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การลาออกของผู้บริหารระดับสูง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียด:
วันที่: 6 ก.ย. 2561
เวลา:19:09
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
รายละเอียด:
วันที่: 29 ส.ค. 2561
เวลา:18:20
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2561
เวลา:17:46
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2561
เวลา:17:46
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2561
เวลา:17:45
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 31 ก.ค. 2561
เวลา:18:17
หัวข้อ:
ขอนำส่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.ค. 2561
เวลา:17:52
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
รายละเอียด:
วันที่: 19 ก.ค. 2561
เวลา:17:32
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.ค. 2561
เวลา:12:32
หัวข้อ:
ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียด:
วันที่: 6 ก.ค. 2561
เวลา:18:06
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
รายละเอียด:
วันที่: 21 มิ.ย. 2561
เวลา:17:37
หัวข้อ:
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
รายละเอียด:
วันที่: 12 มิ.ย. 2561
เวลา:12:40
หัวข้อ:
เปิดเผยสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ247-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 มิ.ย. 2561
เวลา:12:35
หัวข้อ:
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียด:
วันที่: 12 มิ.ย. 2561
เวลา:11:15
หัวข้อ:
ชี้แจงรายการซื้อขาย
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2561
เวลา:20:08
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2561
เวลา:20:07
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2561
เวลา:20:05
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 27 เม.ย. 2561
เวลา:17:50
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 9 เม.ย. 2561
เวลา:18:28
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:36
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:34
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:30
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 22 ก.พ. 2561
เวลา:19:27
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.พ. 2561
เวลา:17:59
หัวข้อ:
แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
รายละเอียด:
วันที่: 15 ม.ค. 2561
เวลา:19:10
หัวข้อ:
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
รายละเอียด:
วันที่: 17 พ.ย. 2560
เวลา:18:35
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:48
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:32
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:30
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ย. 2560
เวลา:18:24
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 7 พ.ย. 2560
เวลา:17:50
หัวข้อ:
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายละเอียด:
วันที่: 12 ต.ค. 2560
เวลา:18:22
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 20 ก.ย. 2560
เวลา:18:14
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 12 ก.ย. 2560
เวลา:20:23
หัวข้อ:
การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด:
วันที่: 11 ก.ย. 2560
เวลา:18:19
หัวข้อ:
การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:18:05
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:18:00
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 ส.ค. 2560
เวลา:17:56
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:33
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:32
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2560
เวลา:19:29
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 21 เม.ย. 2560
เวลา:09:19
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 20 เม.ย. 2560
เวลา:19:48
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียด:
วันที่: 23 มี.ค. 2560
เวลา:18:16
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:34
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:29
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:26
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 27 ก.พ. 2560
เวลา:22:23
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:13
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:10
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 11 พ.ค. 2559
เวลา:18:08
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
รายละเอียด:
วันที่: 27 เม.ย. 2559
เวลา:18:06
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 31 มี.ค. 2559
เวลา:18:35
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 17 มี.ค. 2559
เวลา:18:54
หัวข้อ:
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:27
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:02
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:19:00
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 24 ก.พ. 2559
เวลา:18:58
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2558
รายละเอียด:
วันที่: 3 ธ.ค. 2558
เวลา:12:31
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:59
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:58
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:58
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2558
เวลา:17:57
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
รายละเอียด:
วันที่: 27 ต.ค. 2558
เวลา:18:42
หัวข้อ:
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเป็นกรรมการประจำปี 2559
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:19:07
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:18:39
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 10 ส.ค. 2558
เวลา:18:30
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:21:16
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:20:17
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
รายละเอียด:
วันที่: 14 พ.ค. 2558
เวลา:20:16
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2558
เวลา:21:59
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายละเอียด:
วันที่: 27 เม.ย. 2558
เวลา:08:30
หัวข้อ:
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:19
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:14
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ค. 2557
เวลา:20:12
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
รายละเอียด:
วันที่: 9 พ.ค. 2557
เวลา:19:39
หัวข้อ:
การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รายละเอียด:
วันที่: 9 พ.ค. 2557
เวลา:09:08
หัวข้อ:
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NOBLE ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รายละเอียด:
วันที่: 2 พ.ค. 2557
เวลา:19:19
หัวข้อ:
ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2557
เวลา:18:09
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
รายละเอียด:
วันที่: 29 เม.ย. 2557
เวลา:17:37
หัวข้อ:
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NOBLE ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุม เรื่องเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2557
เวลา:20:39
หัวข้อ:
แบบรายงานการเพิ่มทุน
รายละเอียด:
วันที่: 28 เม.ย. 2557
เวลา:20:35
หัวข้อ:
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 24 เม.ย. 2557
เวลา:12:10
หัวข้อ:
SEC News: สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
รายละเอียด:
วันที่: 27 มี.ค. 2557
เวลา:18:16
หัวข้อ:
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 20 มี.ค. 2557
เวลา:17:42
หัวข้อ:
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:07
หัวข้อ:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:03
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 28 ก.พ. 2557
เวลา:20:00
หัวข้อ:
งบการเงินรายปี 2556
รายละเอียด:
วันที่: 3 ม.ค. 2557
เวลา:17:49
หัวข้อ:
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:38
หัวข้อ:
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:37
หัวข้อ:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:37
หัวข้อ:
ชี้แจงผลการดำเนินงาน
รายละเอียด:
วันที่: 12 พ.ย. 2556
เวลา:18:00
หัวข้อ:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
รายละเอียด:
วันที่: 7 พ.ย. 2556
เวลา:17:51
หัวข้อ:
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 10 ต.ค. 2556
เวลา:12:37
หัวข้อ:
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2557
รายละเอียด:
วันที่: 13 เม.ย. 2556
เวลา:19:50
หัวข้อ:
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
รายละเอียด: