หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
1
นายธงชัย บุศราพันธ์
จำนวนหุ้น 113,812,007
สัดส่วน (%)24.93
2
nCrowne Pte. Ltd.
จำนวนหุ้น 113,791,604
สัดส่วน (%)24.93
3
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น 45,352,000
สัดส่วน (%)9.94
4
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
จำนวนหุ้น 35,607,100
สัดส่วน (%)7.80
5
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.
จำนวนหุ้น 19,639,000
สัดส่วน (%)4.30
6
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
จำนวนหุ้น 13,917,900
สัดส่วน (%)3.05
7
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จำนวนหุ้น12,480,268
สัดส่วน (%)2.73
8
นายนาวี ศรีผดุง
จำนวนหุ้น 9,469,424
สัดส่วน (%)2.07
9
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 8,962,700
สัดส่วน (%)1.96
10
Uob Kay Hian Private Limited
จำนวนหุ้น 8,821,000
สัดส่วน (%)1.93
ข้อสงวนสิทธิ์
ข้อมูลผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันอาจแตกต่างจากข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย