E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
1
MR.STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO
จำนวนหุ้น 104,200,000
สัดส่วน (%)22.83
2
นายกิตติ ธนากิจอำนวย
จำนวนหุ้น36,330,919
สัดส่วน (%)7.96
3
นางวราภรณ์ สุริยะทนานนท์
จำนวนหุ้น 31,220,999
สัดส่วน (%)6.84
4
นายวรุตม์ สมะลาภา
จำนวนหุ้น 30,298,942
สัดส่วน (%)6.64
5
นายธาดา ศฤงคารีกุล
จำนวนหุ้น 21,490,973
สัดส่วน (%)4.71
6
นายนาวี ศรีผดุง
จำนวนหุ้น 15,214,855
สัดส่วน (%)3.33
7
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
จำนวนหุ้น 15,034,700
สัดส่วน (%)3.29
8
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
จำนวนหุ้น 13,376,400
สัดส่วน (%)2.93
9
ดร.อำนวย วีรวรรณ
จำนวนหุ้น 12,136,703
สัดส่วน (%)2.66
10
นายสมเกียรติ จินาเกตุ
จำนวนหุ้น 11,716,381
สัดส่วน (%)2.57