หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 12 รายแรก ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
1
นาย ธงชัย บุศราพันธ์
จำนวนหุ้น 113,812,007
สัดส่วน (%)24.93
2
NCROWNE PTE LTD.
จำนวนหุ้น 113,791,604
สัดส่วน (%)24.93
3
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น 42,598,800
สัดส่วน (%)9.33
4
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
จำนวนหุ้น 35,799,700
สัดส่วน (%)7.84
5
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จำนวนหุ้น 13,759,314
สัดส่วน (%)3.01
6
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
จำนวนหุ้น 11,338,800
สัดส่วน (%)2.48
7
นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 8,868,700
สัดส่วน (%)1.94
8
น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง
จำนวนหุ้น 6,847,050
สัดส่วน (%)1.50
9
นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร
จำนวนหุ้น 6,847,050
สัดส่วน (%)1.50
10
UBS AG HONG KONG BRANCH
จำนวนหุ้น 5,060,000
สัดส่วน (%)1.11
11
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
จำนวนหุ้น 4,881,800
สัดส่วน (%)1.07
12
นาย สุพล วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 4,243,100
สัดส่วน (%)0.93
ข้อสงวนสิทธิ์
ข้อมูลผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันอาจแตกต่างจากข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย