หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
และการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1035 อาคาร โนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อีเมล: cg@noblehome.com
โทรศัพท์ : 0-2251-9955 ต่อ 1402
แฟกซ์ : 0-2251-9977
แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น
แจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรณีพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง, กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว, กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อความทั้งหมด
รหัสความปลอดภัย
ตกลง
ลบ