หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION

Digital Marketing - English Content Writer

- Create content – Write/ Edit/ Proofreads a variety of marketing materials mainly in English for online communication channels which includes but not limited to Social channels, Website, Email, other initiatives and any relevant channels.
- Ensure quality and accuracy of all online contents will be consistent and communicated on brand strategic message throughout online channels.
- Writes and edits product-focused copy for online communication channels: marketing copy, product attributes, promotions and other marketing initiatives with a strategic and competitive mindset.
- Exceptional editing and proofreading skills; ability to check and correct their own work with a high level of grammar correctness.
- Contribute to the implementation of corporate social media strategy, including the socialization of online content and make recommendations for the effective use of existing and future channels.
- Collaborate with the digital marketing team and agencies to develop and distribute content to promote campaigns through online communication channels.
- Work with digital marketing team to evaluate campaign results, feedback on digital communication channels and develop an ongoing content plan to promote the campaign through online communication channels.
- Create and update social calendars, goal setting documents, and process communications.
- Research on development of syndicated content and tools and research for additional sources of content materials

สมัครงาน :

กรุณาแนบไฟล์รูปถ่าย
รูปถ่าย
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (.jpg, .png, .gif เท่านั้น)
*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 300 KB
กรุณาแนบ Resume และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate, สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
Resume ต้องมีประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ไฟล์แนบ
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (word, excel, .pdf, .jpg, .png, .zip, .rar เท่านั้น)
*แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์
*ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 MB