หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฎหมาย
- เพศชาย – หญิง
- มีความรู้เรื่องที่ดิน จัดสรร อาคารชุด รังวัด ออกโฉนด
- สามารถตรวจ/ ร่างสัญญาต่าง ๆ ได้
- สามารถปฏิบัติงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ / เอกชน ได้
- มีใบอนุญาตว่าความ

สมัครงาน :

กรุณาแนบไฟล์รูปถ่าย
รูปถ่าย
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (.jpg, .png, .gif เท่านั้น)
*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 300 KB
กรุณาแนบ Resume และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate, สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
Resume ต้องมีประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ไฟล์แนบ
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (word, excel, .pdf, .jpg, .png, .zip, .rar เท่านั้น)
*แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์
*ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 MB