Swell
Art+Culture

Swell ผลงานศิลปะโดย we+ เป็นผลงาน installation art ที่แสดงปฏิสัมพันธ์กันของแสงและลม ภายใต้รูปลักษณ์โครงตาข่ายพริ้วไหวที่มีกระจกเล็กๆ ติดอยู่ประมาณ 300,000 ชิ้น ตั้งอยู่กลางแจ้งที่สวนสาธารณะกลางเมืองโตเกียว ผ้าตาข่ายนี้จะพลิ้วไหวตามแรงลม และสะท้อนแสงแดดกับกระจกเกิดเป็นประกายวิบวับ อันเป็นปฏิกริยาที่ธรรมชาติสร้างปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานศิลปะนี้

 

Photos courtesy of : we+

Location : Tokyo, Japan

 

BACK