แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
ภาพโครงการ
ภาพโครงการ
ภาพห้องตัวอย่าง
สื่อโฆษณา
ประสบการณ์ 360°
แบบแปลน
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
ติดต่อโครงการ
ซอยรัชดาภิเษก 6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (66 2) 251-9955
แฟกซ์ (66 2) 251-9977
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2560 สูง 38 ชั้น 1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 766 ห้องชุด ผู้จดทะเบียนอาคารชุด : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม : นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 3310 ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 3-1-92.5 ไร่ ปัจจุบันห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า; ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี