แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน
BROCHURE
สื่อโฆษณา
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม : นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 7786 และ 126162 ตำบลพระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 259 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โครงการได้รับใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี