Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และบริษัทที่โนเบิลเข้าร่วมลงทุน

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“โนเบิล”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ด้วยโนเบิลได้ตระหนักและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

นโยบายนี้ใช้สำหรับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของโนเบิล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของโนเบิล
ดังนั้นท่านควรศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือ เงื่อนไข รายละเอียด ข้อกำหนดอื่นใดให้ครบถ้วนก่อนให้ความยินยอมเพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่โนเบิลหรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
img

เงื่อนไข รายละเอียด และข้อกำหนด

หากท่านไม่สามารถยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เงื่อนไข รายละเอียด ข้อกำหนดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไข รายละเอียด และข้อกำหนด โดยโนเบิลมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. คำนิยาม

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

โนเบิลจะจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โนเบิลได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่โนเบิลโดยตรง หรือมีอยู่กับโนเบิลทั้งที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล สาขา สำนักงานขาย เว็บไซต์ Call Center ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โนเบิลจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น
- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย เลขบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ย เลขบัตรเครดิต เลขบัตรเดบิต
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง คุกกี้ (Cookies) หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของโนเบิล
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของโนเบิลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
3.2 เพื่อการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ
3.3 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ ข่าวสารต่างๆ ของโนเบิล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
3.4 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่โนเบิลใช้บริการ
3.5 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโนเบิล โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
3.7 โนเบิลจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
3.8 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

โนเบิลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับโนเบิล หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้
โนเบิลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่ท่านยุติความเป็นลูกค้าและ/หรือความสัมพันธ์กับโนเบิลแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหรือที่มีกับโนเบิลตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้

5. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่โนเบิลกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์
5.1 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของโนเบิล และขอให้โนเบิลทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้โนเบิลเปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
5.2 ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่โนเบิลในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโนเบิล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
5.4 ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าโนเบิลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โนเบิลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้
โนเบิลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่โนเบิล เพื่อการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า
โดยโนเบิลอาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในเครือ และบริษัทที่โนเบิลเข้าร่วมลงทุน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของโนเบิล ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่างๆ ของโนเบิล นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับโนเบิล ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของโนเบิลและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่โนเบิลต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับโนเบิล หรือตามข้อตกลงที่โนเบิลมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

7. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โนเบิลอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นระยะตามความจำเป็นและเหมาะสม

8. ช่องทางติดต่อโนเบิล

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อโนเบิลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโนเบิลฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย