REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
LIVE A SKY-HIGH LIFE
ที่ตั้งโครงการ
EXCLUSIVE TOUR
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ชีวิตใหม่ไร้รอยต่อ @ อโศก
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 34 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 44 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 50 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน 67 ตร.ม.
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
LIVING SEAMLESSLY
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
แผนที่
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล บี ไนน์ทีน: ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 9/2563 ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร สูง 48 ชั้น และ 27 ชั้น จำนวน 586 ยูนิต ผู้จดทะเบียนอาคารชุด: บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 2489 และ 2491 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-2-95 ไร่ ปัจจุบันห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี