REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพรวมโครงการ
ภาพห้องตัวอย่าง
ประสบการณ์ 360°
ภาพวิว 360 องศา
1 BEDROOM
2 BEDROOM
1 BED FULLPLEX
2 BED FULLPLEX
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
ภาพยนต์โฆษณา
วีดีโอโครงการ
วีดีโอ INTELLIGENT LIVING
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียน 1,711 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 4527 ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-2-56.7 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 46 ชั้น จำนวน 546 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2567 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า , ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี