หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธงชัย บุศราพันธ์
ประธานกรรมการ
อายุ
50 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP52/2549), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เมษายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2560 - 2561 บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 2556 - 2560 บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2534 - 2555 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง
รองประธานกรรมการ
อายุ
43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
MSc. in Operational Research, London School of Economics and Political Science (LSE)
BSc. in Economics and Philosophy, University College London (UCL)
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เมษายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ รองประธานกรรมการ 2561 - เมษายน 2562 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ 2551 - ปัจจุบัน บริษัท ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล จำกัด
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
49 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการเงิน The Pennsylvania State University
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ 2558 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
4. นาย ซั่ว ถิง อู
กรรมการ
อายุ
45 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, The Hong Kong University of Science and Technology, HK
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Kentucky, USA
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน Channel Management of Fulcrum Global Properties Limited
5. นาย วิลเลียม เวน เลา
กรรมการอิสระ
อายุ
43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of Oxford, UK
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • Deputy Managing Director 2558 - ปัจจุบัน B.S.C Interior Contact and Engineering Co., Ltd.
 • Executive Director 2556 – ปัจจุบัน B.S.C Group Limited
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์
โกมุทพุฒิพงศ์
อายุ
46 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, UK
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี Michigan State University, USA
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP167/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงิน 2559 – ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 2557 - 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาว พรรณี ชัยกุล
อายุ
60 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Southern Illinois University, USA
ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการ 2554 – 2562 กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย
8. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา
อายุ
50 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The Pennsylvania State University, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2556
หลักสูตร Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2554
ประวัติการทำงาน
 • Group Director, Digital Media Unit of Content & Media Group 2558 - ปัจจุบัน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อายุ
52 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2550), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ 2556 - 2562 บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - 2562 บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - 2562 บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด