หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธงชัย บุศราพันธ์
ประธานกรรมการ
อายุ
50 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 52/2006
ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ เมษายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2560 - ปัจจุบัน บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 2556 - 2560 บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2534 - 2555 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 11/2004
Audit Committee Forum 2014
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน 2534 - 2557 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ 2537 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2557 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2538 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2555 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ 2547 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง 2550 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2553 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
3. นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง
รองประธานกรรมการ
อายุ
42 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc. in Operational Research, London School of Economics and Political Science (LSE)
B.Sc. in Economics and Philosophy, University College London (UCL)
ประวัติการทำงาน
 • รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เมษายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ รองประธานกรรมการ 2561 - เมษายน 2562 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ 2551 - ปัจจุบัน Fulcrum Global Capital Company Limited.
4. นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ
74 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2561 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ผู้ชำนาญประจำตัวกรรมการ และ อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผังเมือง และที่ปรึกษากรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการเด็กและเยาวชน 2557 - ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการ
อายุ
48 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการเงิน Pennsylvania State University
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 129/2016
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงการ 2546 - 2557 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 28 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
6. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ
อายุ
69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 13/2004
Director Certification Program (DCP) Class 81/2006
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25 มกราคม 2544 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2554 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ 2542 - ปัจจุบัน บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ 2552 - ปัจจุบัน บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2553 - ปัจจุบัน บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2538 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล เอสเตท จำกัด
7. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์
อายุ
68 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี University of Central Florida, Orlando, Florida, USA
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2541 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ 2542 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง 2554 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ 2526 - 2557 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2549 - 2557 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน 2557 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็น เอ็น ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 2558 - 2560 บริษัท ไทย เนชั่นแนลโปรดัคท์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการ 2560 - ปัจจุบัน บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด
 • กรรมการ 2558 - ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟังชัน เซอร์วิส จำกัด 2558 - ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค จำกัด 2560 - ปัจจุบัน บริษัท ไทย เนชั่นแนลโปรดัคท์ จำกัด
8. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
อายุ
52 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 64/2007
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 24 พฤศจิกายน 2542 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2554 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
อายุ
51 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ
-
สัดส่วนการถือหุ้น
-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The University of Texas at Austin
การเข้ารับการอบรมจาก IOD
Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9 มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2553 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2554 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • รองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี 2554 - ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์