หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
โครงสร้างการถือหุ้น
ของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,369.41 ล้านบาท
ประเภทกิจการ:พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับจ้างสร้างบ้าน
 
100.00%
100.00%
 
บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
100.00%
50.00%
 
บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
100.00%
100.00%
 
บริษัท โนเบิล เอสจี พีทีอี แอลทีดี
บริษัท โนเบิล สิงคโปร์ โฮลด์ พีทีอี แอลทีดี
.
100.00%
 
บริษัท โนเบิล ฟุระโนะ โกโดะ ไคชะ (จีเค)