E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายกิตติ ธนากิจอำนวย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายอรัฐ เศวตะทัต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายศิระ อุดล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ