หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน และได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

 1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
 3. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการตรวจสอบ
1
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ได้แก่ นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. 1.1สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. 1.2สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. 1.3สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. 1.4พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. 1.5พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. 1.6จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
 7. 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการสรรหา
2. นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการสรรหา
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการสรรหา
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการสรรหา
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
2
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดทำแผนพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงและทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
Chairman of the Remuneration Committee
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอเกณฑ์ในการประเมินผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงยังพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและยังสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อ ผู้ถือหุ้น

4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายต่อบุญ พ่วงมหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
ชื่อ – สกุล
นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ วิเคราะห์และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการลงทุน เป็นต้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ พร้อมทั้งมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงได้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี ตลอดจนจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็นตามความเหมาะสมอีกด้วย