หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นักลงทุนสัมพันธ์
26 กันยายน 2559

แจ้งรายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์ ประเภทตั๋วเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันของบริษัทฯ เพิ่มเติม

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์ ประเภทตั๋วเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) มีผลใช้บังคับวันที่ 9 ธันวาคม 2558 อีก 1 รายคือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป