E-NEWS
SELECT LOCATION
FLOOR
PLAN
full_arrow
FULL SCREEN
SHARE
facebook
เงื่อนไขและข้อกำหนด : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โครงการอาคารชุด โนเบิล รีโคล : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 2490 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 1-2-28 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 28 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 288 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โครงการได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
CONTACT US
Name (ภาษาไทย) *
CONTACT US
✓ Valid Invalid number
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
ตกลง
ลบ