E-NEWS
SELECT LOCATION
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก อาทิ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจบริหารโครงการและให้บริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้า โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยทั้งรูปแบบ บ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัยทั้งแนวราบและตึกสูง ปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น 48 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่พัฒนาและเปิดการขายก่อนปี 2545 จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,877 ล้านบาท และโครงการที่เปิดการขายตั้งแต่ปี 2545 มี 40 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 85,432 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการที่พัฒนาและเปิดการขายก่อนปี 2545
 1. โครงการโนเบิล พาร์ค
 2. โครงการโนเบิล โฮม
 3. โครงการโนเบิล นีโอ-ซิตี้
 4. โครงการเดอะโนเบิล
 5. โครงการโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท
 6. โครงการโนเบิล ช้อยส์ ปิ่นเกล้า
 7. โครงการโนเบิล ช้อยส์ วิภาวดี
 8. โครงการโนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี
โครงการที่เปิดการขายตั้งแต่ปี 2545
 1. โครงการโนเบิล ทารา เอกมัย – พระราม 9
 2. โครงการโนเบิล วานา ปิ่นเกล้า
 3. โครงการโนเบิล วานา วัชรพล
 4. โครงการโนเบิล อนาวานา ปิ่นเกล้า
 5. โครงการโนเบิล สาทร-ท่าพระ
 6. โครงการเฟิสท์โฮม
 7. โครงการโนเบิล ออรา คอนโด
 8. โครงการโนเบิล ทารา งามวงศ์วาน
 9. โครงการโนเบิล จีโอ วัชรพล
 10. โครงการโนเบิล ทารา พัฒนาการ
 11. โครงการโนเบิล จีโอ พระราม 5
 12. โครงการโนเบิล ไลท์
 13. โครงการโนเบิล ซีโรไนน์
 14. โครงการโนเบิล ทารา งามวงศ์วาน 2
 15. โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ สารสิน
 16. โครงการโนเบิล รีมิกซ์
 17. โครงการโนเบิล โซโล
 18. โครงการโนเบิล รีเฟลกซ์
 19. โครงการโนเบิล รีวีล
 20. โครงการโนเบิล เรสซิเดนส์
 21. โครงการโนเบิล คิวบ์
 22. โครงการโนเบิล รีฟอร์ม
 23. โครงการโนเบิล รีไฟน์
 24. โครงการโนเบิล รีดี
 25. โครงการโนเบิล รีเวนต์
 26. โครงการโนเบิล รีมิกซ์ 2
 27. โครงการโนเบิล เพลินจิต
 28. โครงการโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา
 29. โครงการโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2
 30. โครงการโนเบิล รีโว สีลม
 31. โครงการโนเบิล รีโคล
 32. โครงการโนเบิล เกเบิล วัชรพล
 33. โครงการโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี
 34. โครงการโนเบิล บี ไนน์ทีน
 35. โครงการโนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33
 36. โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42
 37. โครงการ นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ
 38. โครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์
 39. โครงการโนเบิล เสตท 39
 40. โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล

เพื่อควบคุมคุณภาพ ระยะเวลาตลอดจนต้นทุนการก่อสร้าง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ใช้นโยบายสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Pre-Build) ก่อนเปิดการขายสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2545 และ ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

2. ธุรกิจรับจ้างสร้างบ้าน

ธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการขายโครงการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยโครงการที่เปิดตัวในปี 2545 บริษัทฯ เสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า 2 ทางเลือกคือ บ้านพร้อมอยู่ (Pre-Build) และบ้านสั่งสร้าง (Build to Order) กรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อบ้านสั่งสร้าง ลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดของวัสดุ และรูปแบบของการตกแต่งภายในให้สอดคล้องกับความต้องการ และการใช้สอยที่แตกต่างกันได้ โดยบริษัทฯ จะสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าภายหลังจากลูกค้ารับโอนที่ดินในโครงการแล้ว อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ใช้นโยบายสร้างบ้านพร้อมอยู่สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ แต่ยังคงรูปแบบของโครงการ การตกแต่ง และการออกแบบ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของลูกค้าของบริษัทฯ

3. ธุรกิจรับบริหารโครงการและให้บริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทฯ มิได้จบลงเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน จึงได้จัดหน่วยงานเพื่อบริหารโครงการและให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นหลังการส่งมอบ เพื่อให้โครงการคงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีก่อนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอาคารชุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีบริการตรวจเช็ค และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้านให้แก่ลูกค้าในโครงการ รวมไปถึงการให้บริการตัวแทนซื้อ ขาย เช่า ให้แก่ลูกค้าในโครงการอีกด้วย