ข่าวสารองค์กร

NOBLE แต่งตั้ง “พรรณี ชัยกุล” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

1 มีนาคม 2021

คณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งคุณพรรณี ชัยกุล” ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairwoman) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

โนเบิลฯ มีความเชื่อมั่นว่า การแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันตามวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้บริษัทฯ ขึ้นสู่ ผู้นำ 1 ใน 5 ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในสามปีข้างหน้า โดย คุณพรรณี ชัยกุล มีความพร้อมในการสานต่อแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ มิติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมไปถึงผู้ถือหุ้น เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณพรรณี ชัยกุล จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการโฆษณา จาก Southern Illinois University, รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานในวงการด้าน Creative & Communication และ โอกิลวี่ ประเทศไทย นานกว่า 36 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ‘กรรมการผู้จัดการ’, ‘รองประธานกรรมการ’ และตำแหน่งสูงสุด ‘ประธานกรรมการ’ ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2562 โดยได้นำทัพให้ ‘โอกิลวี่’ ขึ้นเป็นเอเจนซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่ครอบคลุมในหลายแขนง อาทิ งานบริหารลูกค้าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารกลุ่มงานบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการวางแนวคิด และแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ตลอดเส้นทาง 30 ปีของโนเบิลฯ ซึ่งได้ตอกย้ำแนวคิด 'กล้าแตกต่าง' ผ่านผลงานโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทำให้โนเบิลฯ ได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกมากมาย ทั้งนี้ คุณพรรณี ชัยกุล ได้เข้ามาเป็นกรรมการของโนเบิลฯ อย่างเป็นทางการเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรรณี ชัยกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Southern Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP168/2563), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

13 พฤศจิกายน 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ

ประธานกรรมการกลุ่ม

2554 – 2562

กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายต่างประเทศ, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณญาฎา แท่งทอง ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

อีเมล yada.t@noblehome.com โทร. 02-251-9955 ต่อ 2025